Geoteknisk rådgivning

Det vil altid være en god ide at inddrage geoteknikeren både tidligt i byggeprocessen og under byggeprocessen. Via vores store borearkiv, GEUS jordbundskort og generelle erfaring kan vi rådgive om, hvilke udfordringer det pågældende projekt kan løbe ind i. Vi kan lave såkaldte desk-top-undersøgelser, hvor vi laver foreløbige geotekniske rapporter uden at lave egentlige jordbundsundersøgelser, hvilket kan være en stor hjælp allerede i den fase, hvor byggeriet kun er på skitseplan.

Pælekontrol

Der vil være områder i Danmark, hvor det er nødvendigt med pilotering af bygninger eller anlæg. I forbindelse med de indledende geotekniske undersøgelser vil vi have skønnet pælelængder samt bæreevner.

Under udførelsesfasen skal der udføres kontrol med, at pælene opnår de nødvendige pælebærevner. Samtidigt skal der udføres en optimering af pælelængderne, således der ikke benyttes længere pæle end nødvendigt.

Kontrollen af pælene foretages ved en kombination af prøveramninger, Den danske Rammeformel, geostatiske beregninger og eventuelt PDA og CAP-WAP-målinger.

Når ramningen er afsluttet fremsendes en geoteknisk kontrolrapport, der dokumenterer at pælene har opnået de nødvendige bæreevner.

Fotoregistreringer

Ih. Byggeloven må man af naturlige årsager ikke beskadige andres ejendom, når der udføres nye byggerier.

Både ved grundvandssænkninger og ved pæleramninger kan man risikere at påvirke nabobygninger med skader og revnedannelser til følge.

Vi ser nogle gange, at naboer til byggerier fremkommer med klager over skader på deres ejendomme under eller efter et nybyggeri. Nogle gange er det berettiget og nogle gange er det gamle skader, som var på ejendommene før nybyggeriet blev igangsat.

Dette giver ofte anledning til tviste og det kan være svært og nogle gange umuligt for en geotekniker at vurdere efter en byggeproces, hvorvidt nybygningen er årsag til skaderne.

For at undgå disse tvister, så kan man foretage fotoregistreringer af nabobygninger med angivelser af, hvornår og hvor billederne er taget. Hvis der senere kommer en skadesanmeldelse, kan vi finde billederne frem og dokumenterer, hvorvidt skaderne er opstået i forbindelse med nybyggeriet.

Vi rådgiver også om i hvilket omfang, der er behov for fotoregisteringen. Rådgivningen baseres på baggrund af de konkrete projekter og jordbundsforhold samt de eksisterende bygningers tilstand.

Stabilitetsberegninger

For at optimere udgravningsanlæg og hældninger kan man lave en stabilitetsberegning, som vil sikre at der ikke bortgraves for store jordmængder. Stabilitetsberegningerne sikrer ligeledes, at der ikke opstår skred af skrænter hverken i byggeprocesserne eller efterfølgende.

I alle vores geotekniske rapporter gives der anbefalinger vedr. krav til udgravningsanlæg og hældninger på skråninger.

3. parts kontrol

Vi udfører 3. partskontrol af andre rådgivende ingeniørfirmaer, samt totalentreprenører der har udført geotekniske beregninger for store og komplicerede konstruktioner.  

Yderligere information om Norconsult Geoteknik i Ballerup ses her

 

  • Norconsult Geoteknik

    Norconsult Geoteknik

  • Jakob Bielefeldt

    Afdelingsleder, geoteknik

  • Søren Andreasen

    Ingeniør / geoteknik

  • Kontakt os