Vand

Vand er en ressource, som det er helt afgørende vi passer på, da rent vand er en forudsætning for vores eksistens. Samtidigt udgør vand også en udfordring, da klimaforandringer stiller ændrede krav til hvordan vi planlægger vores infrastruktur og byggerier. Bæredygtig håndtering af vandmængderne er til gavn for os alle.

Dette kan vi hjælpe dig med

Grundvand

I Danmark kommer vores drikkevand fra grundvandsmagasinerne i jorden.  Rent grundvand er afgørende for vores drikkevandsforsyning og vores sundhed. 

Grundvand kan give udfordringer ved byggeri og det bør kontrolleres om der er grundvandsudfordringer, så unødige omkostninger og forsinkelser i forbindelse med byggeri undgåes.

Regnvand

Vi arbejder med løsninger som er med til at imødegå de forventede klimaforandringer, der er forårsaget af øgede regnmængder og temperaturstigninger. Vores rådgivning er herved med til at sikre bygninger og anlæg så de kan indgå i en bæredygtig fremtid. Store dele af vores afløbssystemer er i dårlig stand, og der vil i de kommende år være behov for omfattende investeringer i renoveringen af disse.

Vi er med til at finde de løsninger, som er både miljømæssigt og økonomisk forsvarlige og har den solide erfaring fra en lang række opgaver med individuelle løsninger på spildevandssystemer og regnvandshåndtering, både inden for nyanlæg såvel som renoveringer.

Vi arbejder i alle projektfaser, og leverer de ydelser, som er med til at sikre en bæredygtig fremtid for vores kunder.

Spildevand

Spildevand er det vand, vi har brugt på den ene eller anden måde og som dernæst kræver rensning før vi kan lede det tilbage til naturen på en forsvarlig måde. 

I nogle sammenhænge kan vores spildevand kræve lokal behandling inden udledning til afløbssystemet, der er tilsluttet et renseanlæg, der renser alt spildevandet inden det udledes til naturen igen.

Vi oplever i stigende omfang en voldsom nedslidning af vores kloaksystem med nedbrud og skader. Vi arbejder med løsninger, hvor vi renoverer kloaksystemerne med bl.a. separering af fælleskloakken, som omfatter nye spildevandsledninger og etablering af regnvandssystemer med LAR løsninger.

 

 

  • Anders Søvsø

    Afdelingsleder

  • Charlotte Juhl Søegaard

    Projektdirektør

  • Kristina Marker

    Afdelingsleder, anlæg

  • Kontakt os