Miljøundersøgelse

Skal du købe eller sælge en grund eller fast ejendom eller opføre nyt byggeri, så kan vi bistå med en miljøundersøgelse af jord, poreluft eller grundvand.

Hvad indeholder en typisk miljøundersøgelse

Miljøundersøgelser starter typisk med en historisk redegørelse, hvor vi indhenter materiale i arkiver og databaser om grundens anvendelse mv. På baggrund heraf afklares hvor på grunden der kan være risiko for forurening, og hvilke stoffer, som grunden kan være forurenet med. Herefter tilrettelægges omfanget af miljøundersøgelser i samråd med bygherre og miljømyndigheder.

Hvad er formålet med miljøundersøgelser

Ved køb/salg af ejendomme er formålet med miljøundersøgelser at sikre, at prissætningen af ejendommen tager højde for eventuelle fremtidige omkostninger til opfyldelse af miljøkrav fra myndigheder i forbindelse med konstateret forurening og fremtidig anvendelse af ejendommen.

Ved nybyggeri, er formålet med miljøundersøgelser at opnå tilstrækkelig viden til at indhente de nødvendige miljøtilladelser samt til at projektere og prissætte kommende afværgeforanstaltninger og jordarbejder. Undersøgelserne kan med fordel kombineres med en geoteknisk undersøgelse.

§8 ansøgninger

Hvis du skal udføre bygge- og anlægsarbejde på en ejendom, der er kortlagt som muligt forurenet (V1) eller forurenet (V2), kan det kræve en særlig tilladelse efter Jordforureningslovens §8 fra kommunen. Denne §8-tilladelse er ofte en forudsætning for at kunne få en byggetilladelse. Norconsult har løst mange §8-sager og kan indledningsvist bistå med at afklare, om det kræves i dit projekt. Hvis det er tilfældet, hjælper vi dig med at udarbejde relevant og fyldestgørende materiale til §8-ansøgningen til den pågældende kommune.

Sikring af indeklimatet

Indeklimasikringen kan foretages på mange forskellige måder

 • etablering af vakuum under gulv.
 • udlægning af diffusionstæt membran eller ny gulvkonstruktion.
 • etablering af højt luftskifte i kælderen.

Valg af afværgeløsning afhænger af en række forhold, herunder hvilken forureningskomponenter der er tale om, bygningens konstruktion samt forureningens spredningsveje fra jord/grundvand til indeklimaet.

Ved eksisterende byggeri, foretager vi en grundig bygningsgennemgang for vurdering af spredningsveje, hvilket er afgørende for valget af afværgemetode.

Genanvendelse

I forbindelse med eventuel genanvendelse af jord kan det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 for genanvendelse af forurenet jord. Norconsult kan i denne forbindelse bistå med afklaring og ansøgning om tilladelsen.

 

 • Norconsult Miljø

  Norconsult Miljø

 • Anders Søvsø

  Afdelingsleder

 • Claus Ekstrøm

  Markedschef, Ballerup

 • Jeanette Johansson

  Afdelingsleder, Bygherrerådgivning, Herlev

 • Kontakt os