VVM og miljøvurdering

Enhver ny lokalplan, der lægger rammerne for udvikling af et område, kan potentielt medføre at omgivelserne og miljø påvirkes. Tilsvarende kan ethvert byggeprojekt potentielt påvirke omgivelser og miljø.

Der stilles derfor ofte krav om at der udarbejdes en VVM-screening eller miljøkonsekvensvurdering, også kaldet miljørapport eller blot miljøvurdering.  I den forbindelse vurderes det om en lokalplan eller et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Processen med VVM-screening og miljøvurdering af en lokalplan eller et projekt kan ofte være langvarig, og det er derfor vigtigt at få tænkt processen ind i tidsplanen tidligt i projektet.

Miljøvurderingen er et vigtigt skridt mod det bæredygtige byggeri.

Er I i tvivl om dit projekt kræver VVM-screening eller miljøvurdering, så kontakt os endelig.

Vi tilbyder både rådgivning i forbindelse med:

 • VVM-screening
 • Scoping
 • Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter herunder Mijøkonsekvensrapport.

VVM-screening

En VVM-screening er et forløb hvor projektforhold beskrives og forhold som kan have indvirkning på natur, miljø, klima og omgivelser, kortlægges.

Med baggrund i vores erfaring med Miljøvurderingsloven kan vi tidligt i dit projekt vurdere om I har behov for en VVM-screening, således at I kan optimere tidsplanen.

VVM-screeningen er en proces der går forud for afgørelsen om hvorvidt jeres projekt kræver en miljøkonsekvensvurdering, også kaldet miljørapport. I visse tilfælde kan vi på forhånd se, at jeres projekt vil få krav om en miljøkonsekvensvurdering, og dermed sikre, at I sparer VVM-screeningsprocessen og kommer direkte i gang med miljøkonsekvensvurderingen med det samme.

Vi tilbyder både rådgivning med VVM-screening på lokalplansniveau og projektniveau.

Miljøkonsekvensvurdering

Hvis projektet efter VVM-screeningen vurderes at kunne påvirke en eller flere af forholdene, som behandles i screeningen, væsentligt, kan I blive pålagt at lave en miljøkonsekvensrapport, også kaldet miljørapport eller miljøvurderingsrapport.

Før udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport skal der udarbejdes en scoping, hvor det afgrænses, hvad der skal belyses i miljørapporten.

I Miljøkonsekvensrapporten går vi i dybden med de specifikke udfordringer jeres projekt måtte have, og vurderer på baggrund af en række fagnotater, de direkte og indirekte påvirkninger på natur, miljø, klima og omgivelser.

På denne baggrund opstiller vi mulige foranstaltninger og alternativer, for at imødekomme de skadelige indvirkninger som netop dit projekt har udfordringer med.

Vores kompetencer og erfaring med miljøvurderinger og konsekvensrapporter gør, at vi i fællesskab kan sikre at dit projekt tilpasses til dine behov, på en måde som også minimerer indvirkninger på miljø og omgivelser.

Vi tilbyder både rådgivning med miljøkonsekvensvurderinger på lokalplansniveau og projektniveau.

 • Norconsult Miljø

  Norconsult Miljø

 • Charlotte Juhl Søegaard

  Projektdirektør

 • Marianne Kastberg

  Projektdirektør

 • Kontakt os