Luftbillede med oversigt over Skolen ved Sundet

Skolen ved Sundet

Projekt navn

Skolen ved Sundet

Bygherre

ByK, Københavns Kommune

Lokation

Danmark, København

Tidsperiode

2016 til 2019

Nøgletal

Omfang: 5.400 m2

Ydelse: Projektering og fagtilsyn af ingeniørdiscipliner

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: TRUST med E&P, KANT, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt

Helhedsrenovering af bevaringsværdig skole fra 1943

Med TRUST (Strategisk Partnerskabet) har Norconsult som ingeniørrådgiver på projektet Skolen ved Sundet, deltaget i den omfattende helhedsrenovering og udvidelse fra tre til fire spor med en ny udskolingsbygning og et nyt fritidshjem. Norconsult har haft ansvaret for og udført udeområdets anlægsprojektering.

Byrum

Udearealerne indrettes med udgangspunkt i det store omkransende landskab, skolen befinder sig i. Tilsammen illustrerer fire landskabstypologier Amagers historiske udvikling, siden den blev inddæmmet til dyrkningslandskab med plantning af læhegn, opvækst af skov og frem til en moderne udvikling med først villahaver og senere en urban karakter.

Således danner mark, skov, have og by ramme for nye byrum, der skal bidrage med nye varierede miljøer til læring, ophold, leg og idræt.
De fire byrum giver mulighed for at variere de rumlige forhold i udearealerne og de bidrager dermed til en større mangfoldighed i leg og aktivitetsniveau. De er strategisk placeret, så de i mødekommer skolens behov, og introducerer en større variationen i overflader og gulv, grønne vægge og inventar.

 

Regnvand

Alt regnvand, som falder dels på de nye bygningers tage, dels på belægninger-ne i de nye skolegårde skal håndteres på egen grund. Vandet ledes til lavninger og trug i de grønne byrum, hvor det ligger med synligt vandspejl efter regnvejr, herefter siver det væk.

Herved får vandet en rekreativ funktion. I våde perioder kan man hoppe på sten og stubbe, som stikker op over vandet i lavningerne. I tørre perioder kan man løbe op og ned i lavningerne eller ligge i bakkerne, som indgår i legearea-lerne. I 24 timer efter regnvejr er det vand, som kommer fra oven, rent nok til at indgå i rekreativ leg samt i undervisning, jf. embedslægens krav.

I projektet forsinkes regnvand i bassiner i forventlig 4 timer efter sommerregn og 12 timer efter kraftige regnskyl.

 

Spildevand

Alle spildevandsledninger udføres i PP rør, spule og inspektionsbrønde udføres
i PP og nedgangsbrønde som betonbrønde forsynes med udluftning samt EL, styreboks og CTS for at give drift ansvarlige alarm i tilfælde af driftsvigt.

 

LAR

Alt regnvand der falder på tage af de nye bygninger samt på belægningerne omkring skal håndteres i overfladen i et såkaldt LAR-system (lokal afledning af regnvand).

Der anlægges derfor et nyt system af forbundne trug og lavninger, primært i skovområdet samt langs grundens sydlige skel, hvor regnvandet kan ledes hen. Hverdagsregn i mængder svarende til 10 års-hændelser ledes til de lokale bassiner, som forsinker vandet indtil der igen er plads i det kommunale kloaksystem. En del af regnvandet vil nedsive gennem bassiner og herved forsyne de mange nye træer med vand.

 

Skybrudshåndtering

Iht. kommunens skybrudsplaner er skolens grund udlagt til skybrudsbassin, hvilket betyder at der skal reserveres plads til 50 m3 skybrudsregn fra Backer-svej og Samosvej. Skybrudsvandet skal kunne strømme ind på skolens grund i to lavpunkter ved hhv. renovationspladsen langs Backersvej og gennem ny skolegård øst for fritidshjem. På de to lokationer Skal terrænet reguleres for at lede skybrudsvand hen til LAR-arealer.