Skovskolen Campusområde

Projekt navn

Skovskolen Campusområde

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Tidsperiode

2018 til 2019

Nøgletal

Ydelse: Projektering, byggeledelse, fagtilsyn
Fag: Arkitekt, El anlæg, anlæg og kloak

Samarbejdspartner: Nordic Office of Architecture

Billede af LAR-løsning på Skovskolen Campusområdet

Skovskolen Campusområde

Norconsult har som arkitekt- og ingeniørrådgiver for Bygningsstyrelsen, været med til at fremtidssikre Skovskolens bygninger, samt etablere et varieret LAR-projekt med fokus på artsdiversitet og læringspotentiale. Skovskolen i Nødebo er en afdeling under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og uddanner både naturvejledere, skov- og naturteknikere, Have- og parkingeniører, natur- og kulturformidlere og skov- og landskabsingeniører.

Succesfuldt samarbejde for alle

Det varierede LAR-projekt på Skovskolens campus har omfattet bl.a. afkobling af tagvand og etablering af et væld af forskellige rendeløsninger med henblik på forsinkelse, nedsivning - og læring.

LAR-anlægget har været så stor en succes, at Skovskolen og BYGST har besluttet at videreudvikle campus med LAR-baserede løsninger ifm. den fortsatte renovering af området. Norconsult er bygherrerådgiver for det videre projekt.

 

Løsninger i projektet

Arkitekt

Som et led i vedligeholdelsen af bygningerne er der udført et projekt som omfatter renovering af facader og tag på udvalgte bygninger samt udskiftning af vindues- og facadepartier. På de bygninger som er udført med asbestplader, er der udført asbestsanering med efterfølgende ny tagdækning med tagpap på listedækning. Den eksisterende tagpapdækning er fornyet.

Ved bygninger hvor facaden er renoveret, er den eksisterende facade demonteret, der er udført efterisolering med genopbygning af facaden samt flytning af vinduer. På bygning B9 er der etableret solfangeranlæg på hele tagfladen.

Forud for igangsætningen af projektet har der været en gennemgang og registrering af de eksisterende bygninger for at fastlægge omfanget af renoveringsbehovet på klimaskærmen både med hensyn til facader og tag.

LAR

Kollegielandsbyen afvandes i åbne brostensrender til en eksisterende sø og et nyt nedsivningsområde.

Undervisningshuset “Fagus-huset” afvandes i brostensrender og betonrender til et lokalt nedsivningsområde i græsarealet mellem Fagus-huset og stierne.

Auditoriet og undervisningshuset “Tiliahuset” afvandes via brostensrender og en åben grøft til et nyt nedsivningsområde på arealet foran auditoriet. Ifm. dette nye regnbed med bl.a. stauder etablerede vi platforme i egetræ til passage og ophold.

 

Projektets mission:

Skovskolen havde et ønske om, at renovring- LAR-projekt på Skovskolens bygninger og naturskønne campus, samt at projektet (der var et samarbejde mellem rådgivere, kunstner Alfio Bonanno samt elever og lærere på Skovskolen) også er et læringseksperiment ud i viden om forskellige LARløsninger og beplantningsmuligheder.

Kursister på uddannelsen til regnvandskonsulent og alle andre kan fremadrettet på tætteste hold følge planternes trivsel og anlæggets effektivitet.