Akustik og støj

Støj kan påvirke mange mennesker på en negativ måde. Gode ​​lydforhold skaber trivsel og god stemning. Vores erfarne akustiske rådgivere hos Norconsult kan hjælpe dig med at løse dine udfordringer og bidrage til at forbedre hverdagen ved at skabe et godt akustisk miljø.

Vi udvikler og leverer komplette akustikløsninger til alle typer bygge-, industri- og infrastrukturprojekter. Vores rådgivere har erfaring i alle faser fra konsekvensvurderinger og reguleringsarbejde til forprojekter, detailprojektering og opfølgning i anlægsfasen. Vi leverer omkostningseffektive, bæredygtige og teknisk forsvarlige løsninger i store såvel som små projekter.

Har du brug for forslag til tiltag, hjælper vi dig gerne med at tage godt fat, gerne på et tidligt tidspunkt i planlægningen af ​​et projekt.

Norconsult kan tilbyde støjmåling, beregninger og rådgivning indenfor følgende støjområder:

 • Ekstern støj fra virksomheder, spillesteder, veje, vindmøller, energianlæg, fritidsanlæg mm.
 • Målinger og beregninger af akustiske forhold i bygninger.
 • Arbejdsmiljø
 • Støjdæmpning (både ekstern støj og arbejdsmiljø)

Målinger og beregninger vil kunne udføres som orienterende eller godkendte målinger (miljømåling – ekstern støj), idet Norconsult er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte støjlaboratorier.

Ekstern støj

Støjmålinger kan være relevante i forbindelse med klagesager eller påbud fra myndighederne.

Målingerne kan bruges til at vurdere om evt. grænseværdier er overskredet eller om der er behov for en mere grundig kortlægning af virksomheden, energianlæg eller vindmøllen, for at sikre at grænseværdierne for støj er overholdt.

For restauranter, diskoteker, barer, pubber og lignende steder, hvor der spilles musik, stiller miljømyndighederne normalt krav om overholdelse af støjgrænser for den såkaldte bygningstransmitterede støj i nabolejligheder eller den eksterne støj ved nærmeste naboer. 

For at sikre at disse støjgrænser overholdes, stiller miljømyndighederne ofte krav om, at musikanlægget forsynes med en elektronisk niveaubegrænser (limiter). Vi medvirker til indregulering af niveaubegrænser.

Ved at måle både støjen i restaurationen og lydisolationen mellem restaurationen og naboen, kan i indstille og evt. plombere musikanlægget, så støjgrænserne ved naboen kan overholdes.

Ved større virksomheder eller mere komplekse lydforhold, vil man oftest lave en støjkortlægning af virksomheden, hvor alle støjkilder måles og støjen omkring virksomheden beregnes.

Støjberegninger

Til beregning af støj fra både virksomheder, veje mm. benyttes beregningsprogrammet SoundPLAN, hvori der oprettes en 3D model af virksomheden og de omkringliggende omgivelser. Ved hjælp af denne model beregnes de enkelte kilders støjbidrag i udvalgte beregningspunkter og der kan laves et støjudbredelseskort, som viser støjkildernes støjudbredelse i det omkringliggende område.

Beregningsmodellen kan desuden anvendes ved virksomhedernes løbende kontrol af den eksterne støj. Sker der ændringer på virksomheden, f.eks. etablering eller fjernelse af en støjkilde eller bygning, er det meget enkelt at opdatere modellen. Man kan også i modellen afprøve alternativer i en planlægningsfase og på den måde vælge den støjmæssigt optimale løsning. SoundPLAN er også et stærkt værktøj til udarbejdelse af en optimal plan for evt. støjdæmpning.

Ved indkøb af nyt udstyr, der har betydning for støjen i omgivelserne, kan modellen benyttes til at beregne, hvor meget støj det nye udstyr maksimalt må udsende.

Vejtrafikstøj

I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner eller planændringer, samt ved byggeansøgninger og byggesagsbehandling ved nybyggeri og større renoveringer, er det oftest nødvendigt at få bestemt støjniveauet på facader og opholdsarealer fra de omkringliggende veje og evt. planlagte veje.

Dette for at sikre at krav til vejtrafikstøj kan overholdes eller for at simulere støjdæmpende tiltag som, fx placeringen af støjskærme, jordvolde eller valg af lydisolerende vinduer og facader til støjisolering. Derudover kan vi hjælpe med at bestemme virkningen af støjreducerende tiltag som:

 • Asfaltbelægninger og slidlag.
 • Støjvolde og -skærme.
 • Trafik- og hastighedsregulering.

Målinger og beregninger af akustiske forhold i bygninger.

I forbindelse med nybyggeri eller ombygning kræver bygningsmyndighederne normalt dokumenteret, at byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet.

Arbejdstilsynet kan også stille krav til akustik i arbejdsrum.

En sådan dokumentation kan omfatte måling af:

 • Luftlydisolation
 • Trinlydniveau
 • Efterklangstid
 • Vejtrafikstøj i boligenheder (kan bestå af både måling og beregning)
 • Støj fra tekniske installationer

Der kan også udføres beregninger af efterklangstid i arbejds- og beboelsesrum.

Støjbidrag fra vejtrafikstøj i boligenheder samt støj ved åbne vinduer kan beregnes og vurderes.

Arbejdsmiljø

Norconsult tilbyder rådgivning, målinger og vurderinger af virksomhedernes lydforhold herunder:

 • Støjkortlægning af virksomheder/produktionsanlæg/kontor.
 • Beregning/måling af akustik i arbejdsrum/institutioner/kontorer.
 • Udarbejdelse af forslag til dæmpning af støj/akustik.

 

 • Bo Plet

  Seniorkonsulent, støj og bygningsakustik

 • Kontakt os

  Billede af Widex

  Widex

  • Bygherrerådgivning
  • Erhverv