Billed af den gamle erhvervsgrund i Brøndbyvester

Kirkebjerg Søpark

Projekt navn

Kirkebjerg Søpark

Bygherre

AKF Holding A/S

Lokation

Danmark, Brøndbyvester

Tidsperiode

2019 til 2023

Nøgletal

Omfang: Nedrivning af ca. 18.000 etagemeter + 50.000 etagemeter boligbyggeri
Ydelse: Bygningskortlægning, nedrivningsprojekt, arbejdsmiljøkoordinering P, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser §8 ansøgninger samt ressourcekortlægning/ genbrug af bygningsmasse
Fag: Bygningsundersøgelser, geoteknik samt miljø (jord- & grundvand)

Gammel l industri transformeres til 488 boliger, lejligheder og rækkehuse

Fremtidens boligområde med fokus på fællesskab, moderne og sunde boliger der tilgodeser alles behov, det er historien om Kirkebjerg Søpark. Det tidligere industriområde i Brøndby er under byudvikling hvor Kirkebjerg Søpark er et af de første projekter på rejsen.

Jord og grundvand samt geotekniske undersøgelser, §8 og §19

Som følge af planen om boligbebyggelse og med områdets historik blev der foretaget miljøtekniske undersøgelser af jorden og grundvandet. Formålet med undersøgelserne var at undersøge forureningen forud for en §8 ansøgning for at ændre arealanvendelse til følsom (beboelse). Der blev bl.a. undersøgt for olie, tungmetaller, mineralske opløsningsmidler og kulbrinteopløsninger. Foruden jordundersøgelserne har der været undersøgt og afgrænset potentielle forureningskilder ved nedgravede tanke, utætte rørsystemer og kloakker.

I forbindelse med udgravningsarbejdet blev der konstateret asbest i jord, Rådgivning, prøvetag­ning mv. heraf blev ligeledes varetaget. Der blev foretaget geotekniske undersøgelser ved egne borerigs, for det kommende bebyggelsesprojekt samt rådgivet og ansøgt om §19 i forbindelse med genindbygning af knuste materialer, herunder store mængder beton til pro­jektets vejkasser.

Bygningsundersøgelser, selektiv nedrivning, AMK P og genbrug af materialer

Som led i udarbejdelsen af nedrivningsmaterialet blev der forinden foretaget bygningsun­dersøgelser for miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, asbest mv. Udbudsmaterialet tog udgangspunkt i en selektiv nedrivningsproces, og der blev kortlagt potentielle materialer til genanvendlese. Der blev fx udført tekniske forsøg med genbrug af eksisterende betonfacader 1:1. Ifm. nedrivningen blev der knust store mængder beton på grunden, som skulle genind­bygges under veje.

 

Ressourcekortlægning af ejendomsportefølje

I forlængelse af en rammeaftale med AKF Holding A/S, ressourcekortlægges deres ejendomme løbende i takt med projektudviklingsopgaver og DD-arbejde. Denne værdiskabende viden om potentielle høstbare materialer, implementeres i de kommende projekter på tværs af ejen­domsporteføljen i 3-trinsmodel, fra kortlægning, til høstning til genindbygning.