Billede af omfang af nedrivning på Banemarksvej

Banemarksvej

Projekt navn

Banemarksvej

Bygherre

Joint venture (NREP, AG Gruppen og Topdanmark Ejendomme)

Lokation

Danmark, Glostrup

Tidsperiode

2019 til 2023

Nøgletal

Omfang: Nedrivning af ca. 22.000 etagemeter + 56.000 etagemeter boligbyggeri.
Ydelse:  Bygningskortlægning, nedrivningsprojekt, AMK P, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, §8 og §19 ansøgninger samt ressourcekortlægning/ genbrug af bygningsmasse.
Fag: Bygningsundersøgelser, geoteknik samt miljø (jord- & grundvand)

Selektiv nedrivning af industri ejendomme for op­førelse af 674 boliger

Området omkring Banemarksvej har tidligere været industriens højborg, med Semler Danmark (tidligere Skandinavisk Motor Co. A/S) som flagskib. Bygningerne har rummet vaskehaller, værksteder, sprøjteanlæg, påfyldningsanlæg for benzin og diesel, kontor og meget mere. Norconsult har som ingeniørrådgiver forestået miljørådgivning mm af den tidligere industrigrund.

 

Bygningsundersøgelser, selektiv nedrivning, AMK P og genbrug af materialer

Som led i udarbejdelsen af nedrivningsmaterialet blev der forinden foretaget bygningsun­dersøgelser for miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, asbest mv.

Da bygningerne indeholdt forventelige mængder PCB grundet opførelsesårene, blev der udarbejdet saneringsplaner med efterfølgende renhedstest for maksimalt genbrug af ønskede materialer, samt udarbejdet ansøgning til myndighederne vedr. genindbygning jf. Restprodukt­bekendtgørelsen.

 

Jord og grundvand samt geotekniske undersøgelser, §8 og §19

Som følge af planen om boligbebyggelse og med områdets historik blev der foretaget miljøtekniske undersøgelser af jorden og grundvandet. Formålet med undersøgelserne var at undersøge forureningen forud for en §8 ansøgning for at ændre arealanvendelse til følsom (beboelse). Der blev bl.a. undersøgt for olie, tungmetaller, mineralske opløsningsmidler og kulbrinteopløsninger. Foruden jordundersøgelserne har der været undersøgt og afgrænset potentielle forureningskilder ved nedgravet tanke, utætte rørsystemer og kloakker.

Der blev foretaget geotekniske undersøgelser ved egne borerigs, for det kommende bebyg­gelsesprojekt samt rådgivet og ansøgt om §19 i forbindelse med genindbygning af knuste materialer, herunder store mængder beton til projektets vejkasser.

Visuealisering af boligprojekt Banemarksvej

Visualisering: Sweco Architects